Harmonogram

1.OGŁOSZENIE KONKURSU
 
Zamieszczenie ogłoszenia o konkursie w Biuletynie Zamówień Publicznych.
10.05.2023 r.
2.WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI REGULAMINU (TURA 1)

Zalecany termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących w szczególności przygotowania i składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.  

Organizator udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.
do dnia 29.05.2023 r.
3.WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE – SKŁADANIE

Ostateczny termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie oraz podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w Konkursie i wymagań określonych przez Organizatora.  

Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.
02.06.2023 r.
4.DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Ostateczny termin poinformowania Uczestników konkursu o dopuszczeniu do udziału w Konkursie oraz zaproszenie do składania Prac konkursowych lub powiadomienie o niedopuszczeniu do udziału w Konkursie.
do dnia 23.06.2023 r.
5.WNIOSKI O WYJAŚNIENIE TREŚCI REGULAMINU (TURA 2)

Zalecany termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu.

Organizator udzieli wyjaśnień poprzez EPK niezwłocznie.
do dnia 04.08.2023 r.
6.PRACE KONKURSOWE – SKŁADANIE

Ostateczny termin składania Prac konkursowych.

Prace konkursowe w postaci elektronicznej należy składać poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową.
Organizator uzyska dostęp do powyższych dokumentów elektronicznych dopiero po terminie ich złożenia.

Prace konkursowe w postaci papierowej należy składać na adres korespondencyjny Organizatora wskazany w Rozdziale I pkt 1.2.
do dnia 08.09.2023 r. do godziny 15.00
7.OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Ogłoszenie wyników Konkursu na Stronie internetowej konkursu oraz zawiadomienie poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową Uczestników konkursu o wynikach rozstrzygnięcia konkursu.

W przypadku, gdy Organizator będzie organizował oficjalne, publiczne ogłoszenie wyników Konkursu, o miejscu i godzinie tego wydarzenia Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni odrębnie.
w dniu 22.09.2023 r.
8.WYSTAWA POKONKURSOWA          O dacie wystawy Uczestnicy zostaną poinformowani odrębnie
9.DYSKUSJA POKONKURSOWA        O dacie dyskusji Uczestnicy zostaną poinformowani odrębnie