Pytania i odpowiedzi

Komunikacja w Konkursie, w tym składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu oraz innych informacji odbywa się wyłącznie przy użyciu Elektronicznej Platformy Konkursowej (EPK) pod adresem: https://epk.sarp.pl

Organizator udzieli odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu złożony przez Uczestnika konkursu lub zainteresowanych udziałem w Konkursie.
Zaleca się, aby wnioski o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu został złożony w terminach określonych w harmonogramie konkursu (Rozdział I, pkt. 4 Regulaminu konkursu). Odpowiedzi Organizatora na wnioski o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu będą zamieszczane na Stronie internetowej Konkursu.

TERMINY:
Zalecany termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących w szczególności wniosków o dopuszczenie:
do dnia: 29.05.2023 r.
Organizator udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Zalecany termin składania poprzez Elektroniczną Platformę Konkursową wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu dotyczących w szczególności przygotowania i składania Prac konkursowych:
do dnia: 04.08.2023 r.
Organizator udzieli wyjaśnień poprzez EPK niezwłocznie.

Do wyjaśnienia treści regulaminu konkursu stosuje się odpowiednio przepis art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Organizator będzie w tym miejscu publikował anonimowo pytania Uczestników konkursu oraz wyjaśnienia.

19.05.2023

PYTANIE 1                                                                                                                                     
wniosek pliki w wersji edytowalnej

Uprzejmie prosimy o załączenie wniosku w postaci wersji edytowalnej np. w word.

ODPOWIEDŹ: Wniosek o dopuszczenie do udziału w Konkursie w wersji edytowalnej (Załącznik nr 3a) znajduje się na stronie www.konkurs-goledzinow.sarp.warszawa.pl, w zakładce “Regulamin”. Kliknięcie w link “Załączniki Formalne 1-4 do Regulaminu Konkursu” uruchomi pobieranie dokumentów, w których znajduje się Wniosek 3a.

31.05.2023

PYTANIE 2                                                                                                                                     
pzt 1:1000

Rysunek zagospodarowania terenu w skali 1:1000 zajmuje aż trzy pełne plansze 100×70. Prosimy o weryfikacje wskazanej skali lub adekwatne powiększenie liczby plansz.

ODPOWIEDŹ: Część graficzną pracy konkursowej należy zawrzeć na maksymalnie 5 planszach. Rysunek projektu zagospodarowania terenu w skali 1:1000 mieści się na 3 planszach, jednak nie zajmuje ich w pełni, pozostawiając miejsce na umieszczenie innych elementów wymaganych do przedstawienia koncepcji. Zamawiający nie dopuszcza zwiększenia liczby plansz. 

21.07.2023

PYTANIE 3                                                                                                                                    
wykształcenie w zakresie architektury krajobrazu

Dzień dobry, czy wymóg zawarty w rozdziale III, pkt. 1.7 Regulaminu dot. dysponowania osobą posiadającą wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie architektury krajobrazu I lub II stopnia będzie spełniony poprzez dysponowanie osobą, która ukończyła kierunek Kształtowanie Terenów Zieleni i posiada odpowiednie doświadczenie?

ODPOWIEDŹ: Pytanie zostało zadane po zakończeniu I Tury składania wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu, tj. po 29.05.2023 r.

21.07.2023

PYTANIE 4                                                                                                                                  
Dzień dobry, Rzut terenu opracowania konkursowego w skali 1:1000 nie mieści się na 3 planszach 100×70. Nawet po przekręceniu go w najbardziej optymalny sposób, zawsze niewielki fragment wychodzi poza plansze. Czy organizator przewiduje możliwość “obcięcia” fragmentu rzutu i przedstawienia go powyżej lub poniżej?

ODPOWIEDŹ: Organizator dopuszcza możliwość przedstawienia rysunku koncepcji zagospodarowania terenu zaproponowaną przez Uczestnika Konkursu.

02.08.2023

PYTANIE 5                                                                                                                                  
Czy zamawiający przewiduje możliwość ingerencji nowego zagospodarowania w linię brzegową poprzez jej przekroczenie?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie przewiduje możliwości ingerencji nowego zagospodarowania w linię brzegową poprzez jej przekroczenie.

02.08.2023

PYTANIE 6                                                                                                                               
Czy zamawiający dopuszcza częściową modyfikację przebiegu ścieżki biegnącej wzdłuż rzeki?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko i zaleca pozostawienie głównego przebiegu ścieżki z ewentualną naprawą istniejącej nawierzchni oraz niewielką korektą geometrii z wprowadzeniem przystanków edukacyjnych, widokowych i wypoczynkowych.

02.08.2023

PYTANIE 7                                                                                                                               
Czy zamawiający dopuszcza modyfikację rzeźby terenu w ramach obszaru opracowania?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza modyfikację rzeźby terenu w zakresie niewpływającym na degradację terenów cennych przyrodniczo oraz na przepływ wód powodziowych. 

08.08.2023

PYTANIE 8                                                                                                                               
Przekształcenie wału

Czy wał posiada wystarczającą wysokość i szerokość z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej? Czy można go przekształcić, nadbudowując masy ziemne po każdej ze stron, zmieniając jego nachylenie?

ODPOWIEDŹ: Szczegółowa ocena techniczna wału znajduje się w „Inwentaryzacji, ocenie i koncepcji modernizacji elementów systemu biernej ochrony przeciwpowodziowej Warszawy od strony rzeki Wisły i jej dopływów – wał prawy rzeki Wisły Wał Golędzinowski” dostępnej pod linkiem https://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp/dane/wb/18_PG/opisy/Ocena%20stanu.pdf.

Wał można przekształcać nadbudowując go, nie przekraczając granic opracowania. Dopuszczone jest zmniejszenie nachylenia wału poprzez rozbudowanie skarpy odwodnej. Niedopuszczalna jest ingerencja w aktualny korpus wału.

08.08.2023

PYTANIE 9                                                                                                                               
Wał od strony nowego osiedla

W realizowanych aktualnie osiedlach pozostaje rodzaj kanionu pomiędzy terenem osiedla a wałem. Czy taki sposób zachowania przestrzennej odrębności wału jest uwarunkowany wymaganiami ochrony przeciwpowodziowej?

ODPOWIEDŹ:

Taki sposób zachowania przestrzennej odrębności wału nie jest uwarunkowany wymaganiami ochrony przeciwpowodziowej.
Skarpy odpowietrzne wału znajdują się poza zakresem opracowania.

10.08.2023

PYTANIE 10                                                                                                                               
PZT

Czy PZT ma rzeczywiście mieć taki schodkowy układ jak załączona mapa zasadnicza?

ODPOWIEDŹ:

W pracy konkursowej należy przedstawić koncepcję zagospodarowania terenu opracowania konkursowego z uwzględnieniem najbliższych, lokalnych powiązań z terenami sąsiednimi, wykonaną na mapie stanowiącej Załącznik nr 6a do Regulaminu.
Bezwzględną podstawą koncepcji jest plan ujęty w granicach opracowania przedstawiony na mapie zasadniczej, której zakres należy dostosować do sposobu graficznego ujęcia koncepcji.

10.08.2023

PYTANIE 11                                                                                                                               
UKŁAD PZT

Jak przedstawić PZT na planszach? teren objęty konkursem ma 3 km długości co w skali 1:1000 daje rzut dł. 3m

ODPOWIEDŹ:

Koncepcję zagospodarowania terenu należy przedstawić na planszach w układzie ciągłym z możliwością uwzględnienia „Pytania i Odpowiedzi nr 4” dotyczących przedstawienia fragmentu rzutu poniżej lub powyżej koncepcji rysunkowej.

10.08.2023

PYTANIE 12                                                                                                                               
SCHEMATY

Co Organizator rozumie przez schematy funkcjonowania przyrodniczego?

ODPOWIEDŹ:

Poprzez “schematy funkcjonowania przyrodniczego” należy rozumieć przedstawienie w graficzny sposób (rysunek, tekst) zasad i zależności pomiędzy poszczególnymi elementami przyrodniczymi (zarówno ożywionymi jak i nieożywionymi) projektowanymi lub już występującymi na terenie opracowania konkursowego oraz w jego otoczeniu.

05.09.2023

PYTANIE 13                                                                                                                              
zakres detali zagospodarowania terenu

Proszę o doprecyzowanie zapisu rozdziału IV, pkt 2.2 ppkt. 4 dot. rzutów z projektem zagospodarowania terenu w skali 1:250. W pierwszym myślniku został wymieniony “Teren przy moście Grota-Roweckiego z wyłączeniem części studialnej opracowania konkursowego”. W kolejnych myślnikach mowa jest o fragmentach. Czy w odniesieniu do terenu przy moście Grota-Roweckiego Zamawiający również miał na myśli wybrany fragment reprezentujący rozwiązania projektowe, czy cały teren oznaczony na załączniku nr 6b2 jako pola nr 3 i 4. Przy czym cały ten teren w skali 1:250 wykracza znacząco poza możliwy do wykorzystania obszar plansz.

ODPOWIEDŹ:

Organizator dopuszcza zamieszczenie na planszach fragmentu terenu przy moście Grota-Roweckiego z charakterystycznym projektowanym zagospodarowaniem.