O konkursie

Miasto Stołeczne Warszawa w ramach którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy oraz Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich zapraszają do udziału w Konkursie na opracowanie koncepcji Parku Naturalnego Golędzinów w Warszawie.

Konkurs jest konkursem realizacyjnym tzn. w którym Nagrodą jest nagroda pieniężna oraz zaproszenie autora (Uczestnika konkursu) wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu wykonania usługi na podstawie pracy konkursowej. Przedmiot usługi został opisany w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowiących Załącznik nr 1 do Regulaminu.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji adaptacji i niezbędnej modernizacji terenów cennych przyrodniczo położonych na terenie Golędzinowa w Warszawie jako Park Naturalny Golędzinów uwzględniającej w pierwszym stopniu istniejące uwarunkowania przyrodnicze i krajobrazowe jak też wzbogacającej istniejący teren o nowe, nieinwazyjne i wkomponowane w obecny charakter terenu formy małej architektury, nawierzchnie, miejsca wypoczynku i edukacji przyrodniczej. Celem konkursu jest również uzyskanie rozwiązania projektowego dającego wytyczne do wyznaczenia terenów do objęcia ochroną (projektowanie poprzez odpowiednie rozmieszczenie programu i funkcji oraz związanych z nimi elementów zagospodarowania). Rozwiązania te mają umożliwić zatrzymanie antropopresji, ukierunkowanie ruchu a przede wszystkim ochronę obszarów objętych konkursem.

W opracowaniu konkursowym należy uwzględnić w szczególności wartości przyrodnicze i krajobrazowe zgodnie z wytycznymi oraz zasady dostępności dla wszystkich użytkowników.

Obszar opracowania konkursowego został podzielony ze względu na zakres opracowania na część realizacyjną oraz cześć studialną opisane i oznaczone w Załączniku nr 6a i 6b do Regulaminu.