Kryteria oceny

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

a) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań funkcjonalno-użytkowych.


b) Trafność wpisania nowych elementów zagospodarowania w istniejącą tkankę przyrodniczą i charakter krajobrazowy obecnego zagospodarowania
.


c) Stopień zachowania cennych przyrodniczo i krajobrazowo elementów zagospodarowania.


d) Oryginalność i trafność form małej architektury w kontekście obszaru zalewowego.


e) Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji
.


f) Stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania Inwestycji
.