Nagrody

Całkowita kwota przeznaczona przez Organizatora na Nagrody pieniężne i Nagrody pieniężne w formie wyróżnień wynosi 70 000 zł brutto.
Organizator gwarantuje wypłatę całej puli Nagród określonej w Regulaminie konkursu.

W konkursie Organizator przewiduje przyznanie Nagród jak następuje:

1. Nagrody pieniężne:

I NAGRODA

kwota pieniężna w wysokości 30 000,00 zł brutto

II NAGRODA

kwota pieniężna w wysokości 20 000,00 zł brutto

III NAGRODA

kwota pieniężna w wysokości 10 000,00 zł brutto

Dwie Nagrody pieniężne w formie wyróżnień, po 5 000,00 zł brutto dla każdej wyróżnionej Pracy konkursowej.

2. Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego Praca konkursowa otrzyma największą liczbę punktów (głosów) w wyniku głosowania nad przyznaniem I Nagrody.

Propozycję przyznania określonych Nagród przygotowuje Sąd Konkursowy, a zatwierdza Kierownik Zamawiającego lub osoba przez niego upoważniona. Organizator zastrzega możliwość niewyłonienia najlepszej pracy lub nieprzyznania poszczególnych Nagród, gdy zgłoszone prace nie będą odpowiadać wymaganiom Regulaminu konkursu w stopniu uniemożliwiającym ich rzetelną i obiektywną ocenę.