Wyniki Konkursu

22.09.2023

Opublikowano informację o wynikach rozstrzygnięcia Konkursu.

Oficjalna Informacja o wynikach rozstrzygnięcia Konkursu Park Golędzinów


I NAGRODA

pieniężna w wysokości 30 000,00 zł brutto oraz Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej zostaje przyznana:

Pracy konkursowej o Numerze identyfikacyjnym Uczestnika 011
(Numer nadany przez Sekretarza Konkursu: 006)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:

eM4.Pracownia Architektury.Brataniec Marcin Brataniec
ul. Zamoyskiego 26/9
30-523 Kraków

Skład zespołu autorskiego:
Marcin Brataniec (Kraków), Urszula Forczek-Brataniec (Kraków), Marek Bystroń (Kraków), Aleksandra Irzyk (Kraków)

Praca konkursowa w ostatecznym głosowaniu nad przyznaniem I Nagrody pieniężnej uzyskała w ramach kryteriów oceny liczbę głosów (punktów) 7 (siedem) na 10 głosujących Sędziów.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu Rozdział VI pkt 1.2.2. Pracy konkursowej, która otrzymała największą ilość głosów (punktów) i uzyskała I Nagrodę pieniężną zostaje także przyznana Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.

Uzasadnienie przyznania Pracy konkursowej 011 I Nagrody

Informacja i opinia o Pracy konkursowej 011:

W pracy położono nacisk na ochronę wartości przyrodniczych przy spełnieniu wymogów konkursu, w szczególności w zakresie świadomego i konsekwentnego kształtowania rozwiązań funkcjonalno –użytkowych. Korzystnie rozwinięto dotychczasowe rozwiązania w zakresie różnorodności biologicznej, w szczególności łąki selernicowe.

W projekcie, dopełniono elementy kompozycji zieleni, wzmocniono wykorzystanie procesu sukcesji naturalnej, co zapewni utrzymać krajobrazowy charakter parku. Jednocześnie ochrona przyrody utrzymana jest poprzez wzmocnienie enklaw oraz ukierunkowanie ruchu użytkowników, poprzez wprowadzenie elementów regulacji ruchu w formie udogodnień (pomosty i platformy widokowe) lub barier utrudniających dostęp do szczególnie cennych obszarów (nasadzenia rodzimych krzewów, wprowadzenie elementów land art, utrzymanie naturalnych terenów podmokłych).

W kształtowaniu przestrzeni oparto się na istniejących zadrzewniach, przy wprowadzeniu trafnych uzupełnień i niezbędnych korekt widokowych.

Sąd konkursowy uznał jako wysoce przemyślaną, z zachowaniem właściwych proporcji, lokalizację niezbędnych funkcji rekreacyjno – wypoczynkowych. Przyjęte rozwiązania pozwolą wykreować w rejonie planowanej stacji drugiej linii metra „Żerań FSO” przestrzeni publicznych stopniowo przechodzących z funkcji rekreacyjno – wypoczynkowych w funkcje przyrodnicze. Takie rozwiązanie pozwoli na zachowanie wartości przyrodniczo krajobrazowych przestrzeni.

Zaproponowane formy małej architektury właściwie będą się wpisywać w nadwiślański obszar zalewowy. Organiczne formy przestrzenne naturalnie korespondują z charakterem miejsca poprzez odwołanie się do nanosów rzecznych. Zastosowane rozwiązania spełniają wymogi dostępności architektonicznej i będą dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami w większości lokalizacji.

Przyjęte rozwiązania są przy tym ekonomiczne w realizacji i eksploatacji, a jednocześnie zapewniają wysoką jakość przestrzeni.

Sąd Konkursowy zdecydował o przyznaniu I nagrody za:

 • zastosowane rozwiązania w zakresie ochrony elementów przyrodniczych i ochrony różnorodności biologicznej;
 • konsekwentne prowadzenie rozwiązań projektowych w szczególności układ komunikacyjny i przyjęty program;
 • komplementarne rozwiązanie strefy wejściowej od strony stacji drugiej linii metra w północnej części parku;
 • zastosowanie elementów małej architektury dowiązanych do kontekstu miejsca;
 • zastosowanie ekonomicznych rozwiązań w realizacji i utrzymaniu przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości przestrzeni.

Zalecenia pokonkursowe:

 1. Dopracować rozwiązania w zakresie migracji zwierząt wzdłuż Wisły poprzez likwidację części trapów zlokalizowanych na terenach narażonych na częste zalewanie pod skarpą ścieżki nadwiślańskiej oraz miejscowo stanowiących barierę migracyjną na ternie parku naturalnego.
 2. Dopracować projektowo swobodnie rozmieszczone elementy małej architektury, w szczególności siedziska, poprzez odpowiednią aranżację ich otoczenia i zapewnienie dojścia.
 3. Dokonać korekt w rozmieszczeniu funkcji rekreacyjno – wypoczynkowych przy wyjściu z drugiej linii metra.
 4. Wzmocnić powiązania promenady z tkanką miejską, a w szczególności połączenie z ul. Jagiellońską.
 5. Dopracować zagospodarowanie i wyraźnie wyznaczyć strefę wejściową południową (przy Pawilonie „Kamień”).

Opis pracy konkursowej nr 011


II NAGRODA

pieniężna w wysokości 20 000 zł brutto zostaje przyznana:
Pracy konkursowej o Numerze identyfikacyjnym Uczestnika 008
(Numer nadany przez Sekretarza Konkursu: 004)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:

Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o.
ul. Zamieniecka 46
04-158 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:
Justyna Chmielewska (Amsterdam), Magdalena Popińska (Warszawa), Krzysztof Popiński (Warszawa), Anna Jackiewicz (Warszawa)

Praca konkursowa w ostatecznym głosowaniu nad przyznaniem II Nagrody pieniężnej uzyskała w ramach kryteriów oceny liczbę głosów (punktów) 8 (osiem) na 10 głosujących Sędziów.

Uzasadnienie przyznania Pracy konkursowej 008 II Nagrody

Informacja i opinia o Pracy konkursowej 008:

W pracy położono nacisk na ograniczenie przekształceń i ochronę wartości przyrodniczych przy spełnieniu istotnych wymogów konkursu. Właściwie rozwinięto dotychczasowe rozwiązania w zakresie różnorodności biologicznej, w szczególności łąki selernicowe.  Niewystarczająco rozwiązano strefę wejściową przy wyjściu ze stacji drugiej linii metra. Część przyjętych rozwiązań w zakresie dostępności architektonicznej ogranicza możliwości korzystania z przestrzeni parku przez osoby o szczególnych potrzebach.

Praca właściwie zachowuje elementy cenne przyrodniczo. W projekcie zaproponowano zbyt intensywną ingerencję w strefę brzegową rzeki Wisły poprzez wprowadzenie nowych elementów zagospodarowania – pomostów obserwacyjnych.

Zastosowane formy małej architektury właściwie wpisują się w kontekst nadwiślańskiej przestrzeni. Przyjęte rozwiązania są ekonomiczne w realizacji i eksploatacji.

Sąd Konkursowy zdecydował o przyznaniu II nagrody za:

 • zastosowane rozwiązania w zakresie ochrony elementów przyrodniczych i ochrony różnorodności biologicznej;
 • konsekwentne prowadzenie rozwiazań projektowych w zakresie obserwacji przyrodniczych;
 • zastosowanie elementów małej architektury dowiązanych do kontekstu miejsca;
 • zastosowanie ekonomicznych rozwiązań w realizacji i utrzymaniu.

Zalecenia pokonkursowe:

 1. Dopracować wejście do parku w rejonie stacji drugiej linii metra.
 2. Zweryfikować lokalizację pomostów widokowych poprzez ich relokację ze strefy na terenach narażonych na częste zalewanie pod skarpą ścieżki nadwiślańskiej.
 3. Dostosować nawierzchnie ciągów pieszych do wymogów dostępności, w szczególności dla osób o szczególnych potrzebach.
 4. Dopracować zagospodarowanie i wyraźnie wyznaczyć strefę wejściową południową (przy Pawilonie „Kamień”).
 5. Wzbogacić program strefy aktywności oraz łąki rekreacyjnej bez nadmiernej ingerencji w struktury przyrodnicze.
 6. Rozwinąć układ powiązań komunikacyjnych poprzecznych łączących Promenadę Wybrzeża Puckiego i ścieżkę nadwiślańską.

Opis pracy konkursowej nr 008


III NAGRODA

pieniężna w wysokości 12 000 zł brutto zostaje przyznana:
Pracy konkursowej o Numerze identyfikacyjnym Uczestnika 023
(Numer nadany przez Sekretarza Konkursu: 008)

Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:

topoScape sp. Z o.o.
ul. Paprotki 2
02-747 Warszawa

Archigrest sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 83
00-683 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:
Magdalena Wnęk (Warszawa), Justyna Dziedziejko (Warszawa), Maciej Kaufman (Warszawa), Marcin Maraszek (Warszawa)

Praca konkursowa w ostatecznym głosowaniu nad przyznaniem III Nagrody pieniężnej i Wyróżnienia pieniężnego uzyskała w ramach kryteriów oceny liczbę głosów (punktów) 7 (siedem) na 10 głosujących Sędziów.

Uzasadnienie przyznania Pracy konkursowej 023 III Nagrody

Informacja i opinia o Pracy konkursowej 023:

Praca realizuje większość postulatów wyrażonych w wytycznych do konkursu. Zachowano sugerowane strefowanie parku. Strefa wejściowa północna (Część studialna) dość dobrze rozwiązana, gdzie wątpliwości może budzić jedynie mocno rozdrobniony układ szaty roślinnej wpływający negatywnie na komunikację i przemieszczanie się dużej liczby użytkowników metra. Ciekawie rozwiązane połączenie strefy wejściowej z parkiem poprzez ciąg pieszy zakończony widokiem łąki. Strefa wejściowa południowa (przy „Kamieniu”) zdaniem Sądu konkursowego nie rozwiązana. Strefa aktywności zaprojektowana prawidłowo z zalecanym programem. Strefa łąki rekreacyjnej spełnia oczekiwania Organizatora, aczkolwiek wątpliwości budzi lokalizowanie elementów programu skupione w południowej części łąki oraz nie w pełni uzasadniony układ ścieżek i placów przy podeście widokowym.

Dobrze zaaranżowana ścieżka nadwiślańska z systemem małych placyków. Promenada (ul. Wybrzeże Puckie) z podziałem na ruch rowerowy i pieszy oraz uwzględnione powiązania z planowanymi osiedlami na terenie dawnej fabryki samochodów osobowych na Żeraniu. Wątpliwości Sądu budzi dość rozbudowany i przez to „agresywny” krajobrazowo układ ramp i schodów na zachodniej skarpie wału. Układ komunikacji wewnętrznej parku konsekwentny, aczkolwiek zbyt rozbudowany, co stoi w sprzeczności z zasadą ochrony cennych siedlisk. Wątpliwości Sądu konkursowego budzi zlokalizowanie trapów i pomostów drewnianych na terenach narażonych na częste zalewanie pod skarpą ścieżki nadwiślańskiej oraz na terenie muraw napiaskowych. Mało czytelny sposób zachowania istniejących elementów przyrodniczych takich jak rzeka kwiatów czy pole lnu.

Sąd Konkursowy zdecydował o przyznaniu III nagrody za:

 • bardzo dobry schemat ukazujący w całościowym ujęciu zmienność przyrodniczą w kontekście pór roku oraz aktywności rzeki Wisły i możliwe w danym okresie aktywności w parku – duża wartość edukacyjna i możliwość dobrego programowania,
 • konsekwentny układ i forma komunikacji na terenie parku przy jednoczesnej zmienności wykończenia materiałowego powierzchni ścieżek, aczkolwiek układ zbyt rozbudowany,
 • podesty widokowe z możliwością korzystania przez osoby o szczególnych potrzebach, aczkolwiek bez zadaszenia.

Opis pracy konkursowej nr 023


NAGRODA PIENIĘŻNA W FORMIE WYRÓŻNIENIA

w wysokości 8 000 zł brutto zostaje przyznana:
Pracy konkursowej o Numerze identyfikacyjnym Uczestnika 007
(Numer nadany przez Sekretarza Konkursu: 003)

Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:

Pracownia Architektury Krajobrazu. Marta Tomasiak
Polna 24/8
00-630 Warszawa

Zygmunt Borawski
Ludwika Narbutta 52 m.15
2-541 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:
Marta Tomasiak (Warszawa), Zygmunt Borawski (Warszawa), Marta Przygoda (Warszawa), Lucyna Rydel (Warszawa), Agnieszka Kilian (Warszawa), Szymon Pawelczuk (Warszawa), Kamila Lejman- Kudła (Warszawa), Marek Piwowarski (Warszawa)

Praca konkursowa w ostatecznym głosowaniu nad przyznaniem III Nagrody pieniężnej i Wyróżnienia pieniężnego uzyskała w ramach kryteriów oceny liczbę głosów (punktów) 3 (trzy) na 10 głosujących Sędziów.

Opinia o Pracy konkursowej 007 oraz uzasadnienie przyznania Nagrody pieniężnej w formie WYRÓŻNIENIA

Praca została wyróżniona z autorskie podejście do rozwiązania ścieżki nadwiślańskiej poprzez uhonorowanie miejsc występowania fauny. Całość opracowania oparto na poszanowaniu wartości przyrodniczych obszaru.

Opis pracy konkursowej nr 007


POZOSTAŁE PRACE ZŁOŻONE W KONKURSIE


Praca konkursowa o Numerze identyfikacyjnym Uczestnika 003
(Numer nadany przez Sekretarza Konkursu: 001)

Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:

NM Architekci Tomasz Marciniewicz
ul. Smolna 32/14
00-375 Warszawa

Zuzanna Szpocińska
ul. Hirszfelda 12/32
02-776 Warszawa

Jerzy Grochulski
ul Wasilkowskiego 3/77
02-776 Warszawa

Koper Studio Katarzyna Fabińska
ul. Bytomska, nr 10A
01-612 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:
Zuzanna Szpocińska (Warszawa), Tomasz Marciniewicz (Warszawa), Katarzyna Fabińska (Warszawa), Jerzy Grochulski (Warszawa), Konrad Matulaniec (Warszawa)

Opis pracy konkursowej nr 003


Praca konkursowa o Numerze identyfikacyjnym Uczestnika 004
(Numer nadany przez Sekretarza Konkursu: 002)

Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:

Jakub Gołębiewski
Ul. Piotra Skargi 4/10
71-422 Szczecin

Romea Muryń
ul. Tkacka 28/17
70-556 Szczecin

Skład zespołu autorskiego:
Jakub Gołębiewski (Szczecin), Romea Muryń (Szczecin), João Magalhães (Porto), Maiia Horshkova (Odessa), Yasaman Nasr (Porto), Marek Svobodů (Brno)

Opis pracy konkursowej nr 004


Praca konkursowa o Numerze identyfikacyjnym Uczestnika 010
(Numer nadany przez Sekretarza Konkursu: 005)

Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:

WAWW Pracownia Projektowa Mirosław Wojcieszak
os. Stare Żegrze 167/21
61-249 Poznań

Gąska Studio Łukasz Gąska
ul. Czesława Niemena 9c/10
61-131 Poznań

Marta Sowińska-Gąska
ul. Czesława Niemena 9c/10
61-131 Poznań

Kornel Kuzański
ul. Czartoria 2/16
61-102 Poznań

Skład zespołu autorskiego:
Mirosław Wojcieszak (Poznań), Łukasz Gąska (Poznań), Marta Sowińska-Gąska (Poznań), Kornel Kuzański (Poznań), Anastazja Gronowska-Kiełb (Poznań), Zbigniew Pachulski (Radzymin), Edyta Rosłon-Szeryńska (Warszawa)

Opis pracy konkursowej nr 010


Praca konkursowa o Numerze identyfikacyjnym Uczestnika 012
(Numer nadany przez Sekretarza Konkursu: 007)

Uczestnicy Konkursu wspólnie biorący udział w Konkursie:

Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o.
Berezyńska 25
03-908 Warszawa

POROST MR Sp. z o.o.
Polna 9C,
96-314 Baranów

Skład zespołu autorskiego:
Ewa Kuryłowicz (Warszawa), Marta Miłosz-Ruszczyk (Warszawa), Magdalena Maciejewska (Warszawa), Marcin Kitala (Częstochowa), Tomasz Pniewski (Józefów)

Opis pracy konkursowej nr 012


Praca konkursowa o Numerze identyfikacyjnym Uczestnika 027
(Numer nadany przez Sekretarza Konkursu: 009)

Uczestnik Konkursu samodzielnie biorący udział w Konkursie:

PALMETT Sp. z o.o. Sp. k.
ul. F. Groëra 10B
03-341 Warszawa

Skład zespołu autorskiego:
Magdalena Strużycka (Warszawa), Zuzana Karaśkiewicz (Warszawa), Maciej Kubaszewski (Warszawa), Michał Gzela (Warszawa), Karina Józwik-Ostrysz (Warszawa), Anna Białkowska (Warszawa), Bartłomiej Gasparski (Warszawa), Wiktor Kubik (Warszawa), Joanna Szulczyk (Warszawa), Alexandra Grzyb (Warszawa)

Opis pracy konkursowej nr 027